กลุ่มลูกค้าแซง-โกแบ็ง

กลุ่มลูกค้าแซง-โกแบ็ง

SG Solution - Market

โซลูชั่นแซง-โกแบ็ง

แซง-โกแบ็งคือผู้นำในอุตสาหกรรมอาคารที่อยู่อาศัยระดับโลก โดยยอดขายกว่า 70% ในกลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็ง มาจากการก่อสร้างอาคารใหม่และการปรับปรุงอาคาร แซง-โกแบ็ง ดำเนินธุรกิจอย่างเข้มแข็งขันในตลาดแต่ละแห่ง นำเสนอความชี่ยวชาญในด้านของนวัตกรรมและการร่วมพัฒนา ทั้งผลิตภัณฑ์วัสดุประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานเฉพาะด้านในหลากหลายกลุ่มผู้บริโภค นับตั้งแต่รถยนต์ อากาศยาน สุขภาพ การป้องกันประเทศ  การรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

วัสดุก่อสร้าง

Non-residential habitat

อาคารเชิงพาณิชย์และอาคารอุตสาหกรรม

Residential habitat

อาคารที่อยู่อาศัย

Civil engineering and infrastructure

วิศวกรรมโยธาและระบบโครงสร้าง

Aeronautical and Aerospace Industries

อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

Automobile, Rail and Marine

รถยนต์ รถไฟ และอุตสาหกรรมทางทะเล

Health and Biomedical

สุขภาพและชีวการแพทย์

Other industrial markets

อุตสาหกรรมอื่นๆ