ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของเรา

5 คำมั่นสัญญาจากนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็ง ประกอบไปด้วย ความยั่งยืนในธุรกิจก่อสร้าง, ขีดจำกัดของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม, การส่งเสริมการพัฒนาให้พนักงานเติมโตอย่างมืออาชีพ, สนับสนุนให้มีการพัฒนาในชุมชนท้องถิ่น และสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจบนอุตสาหกรรมเดียวกัน

อันความมุ่งมั่นที่ถือเป็นหัวใจสำคัญหลักของเรา

แซง-โกแบ็ง ตั้งอยู่บนหลักการปฏิบัติและการลงมือทำจริง เพื่อมุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบของสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วย 5 คำมั่นสัญญาจากนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็ง ประกอบไปด้วย

 

ความยั่งยืนในธุรกิจก่อสร้าง

ในฐานะผู้นำระดับโลกของตลาดกลุ่มธุรกิจก่อสร้างที่อยู่อาศัย เรามีความรับผิดชอบเป็นพิเศษอย่างยิ่งในเรื่องการก่อสร้างที่ยั่งยืนในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้ง การขยายตัวสูงขึ้นจากประชากรทั่วโลก, แหล่งทรัพยากรของธรรมชาติที่ลดลง รวมถึงปัญหาภูมิสภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนไป กลุ่มบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายเรื่องประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร และพัฒนาโซลูชั่นเชิงนิเวศนวัตกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ในอาคารโดยคํานึงถึงวงจรชีวิตทุกขั้นตอนทั้งในอาคารใหม่และโครงการปรับปรุงใหม่

ขีดจำกัดของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

การดําเนินงานด้านการผลิตและการจัดจําหน่ายของแซง-โกแบ็ง เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่เราไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยเรากลุ่มบริษัทฯได้ดําเนินการเพื่อลดผลกระทบเหล่านี้ให้น้อยที่สุด ทั้งในโรงงาน และระหว่างการจัดส่งผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ, ของเสีย, พลังงาน, น้ำ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นความท้าทายที่สําคัญอย่างมากสําหรับของเรา ด้วยนโยบายและเครื่องมือที่มี ช่วยให้สามารถสร้างความพัฒนาในพื้นที่ที่เกิดปัญหาเหล่านี้ได้

การส่งเสริมการพัฒนาให้พนักงานเติมโตอย่างมืออาชีพ

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริษัทฯ ใดในอุตสาหกรรมนี้ ทั้งหมดล้วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอยู่ด้วย ผลของการกระทำจากกลุ่มบริษัทฯ แซง-โกแบ็ ง ล้วนสอดคล้องกับแนวทางผลประโยชน์ที่ยั่งยืนและสามารถให้ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ อีกทั้งยังสนับสนุนโครงการริเริ่มขยายชุมชนให้เป็นส่วนหนึ่งของการเล็งเห็นปัญหาทั่วๆไป เช่นเดียวกับทั่วโลก สําหรับกลุ่มเครือข่ายย่อยของบริษัทฯ แซง-โกแบ็ง บางส่วนได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อหลายปีก่อน ทำให้พนักงานได้มีบทบาทสําคัญที่จะสามารถเป็นผู้ริเริ่มในโครงการที่มูลนิธิองค์กรระหว่างประเทศแซง-โกแบ็งอุปถัมภ์อยู่

สนับสนุนให้มีการพัฒนาในชุมชนท้องถิ่น

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริษัทฯ ใดในอุตสาหกรรมนี้ ทั้งหมดล้วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอยู่ด้วย
ผลของการกระทำจากกลุ่มบริษัทฯ แซง-โกแบ็ง ล้วนสอดคล้องกับแนวทางผลประโยชน์ที่ยั่งยืนและสามารถให้ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
อีกทั้งยังสนับสนุนโครงการริเริ่มขยายชุมชนให้เป็นส่วนหนึ่งของการเล็งเห็นปัญหาทั่วๆไป เช่นเดียวกับทั่วโลก
สําหรับกลุ่มเครือข่ายย่อยของบริษัทฯ แซง-โกแบ็ง บางส่วนได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อหลายปีก่อน
ทำให้พนักงานได้มีบทบาทสําคัญที่จะสามารถเป็นผู้ริเริ่มในโครงการที่มูลนิธิองค์กรระหว่างประเทศแซง-โกแบ็งอุปถัมภ์อยู่ 

สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจบนอุตสาหกรรมเดียวกัน

ประสิทธิภาพของความมุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบทั้งในทาง เศรษฐกิจ, สังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อม นั้นทำให้เกิดความแตกต่างสำหรับธุรกิจบนอุตสาหกรรมเดียวกัน ก็คือวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ภายใต้เครือ แซง-โกแบ็ง มีผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ของเราร่วมกับการพัฒนาโซลูชั่นที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับลูกค้า และข้อได้เปรียบในการแข่งขันคือการรับรู้สถานะของตัวเอง ในฐานะผู้จัดจําหน่ายที่รับผิดชอบต่อ 3 สิ่งที่กล่าวข้างต้น

 

ทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็ง ที่เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า จากความใกล้ชิดกับลูกค้าโดยตรง จึงทำให้เราเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้านั้นเอง

Performance Plastic