อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

โซลูชั่นผลิตภัณฑ์ตัด ขัด เจียรแบบครบวงจร เช่น หินเจียรเพชรสำหรับเจียรชิ้นงานที่ต้องการความละเอียดและเที่ยงตรงเป็นพิเศษ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดทางเทคนิคที่เข้มงวด หรือที่ต้องควบคุมให้อยู่ภายใต้มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยที่ถูกกำหนดไว้ เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต และงานที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหาร เป็นต้น

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

โซลูชั่นตัด ขัด เจียรแบบครบวงจรที่ต้องใช้ความละเอียด และความถูกต้องและแม่นยำเป็นพิเศษ สำหรับงานผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่มีข้อกำหนดด้านเทคนิค, ด้านคุณภาพ หรือภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยพิเศษ เช่น สินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การแพทย์ หรือที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหาร

 

Electronic components & devices   Medical   Food Processing
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์   การแพทย์   กระบวนการผลิตอาหาร

 

 

 

 

แบรนด์

แอบราซีฟส์ 
Norton Winter