Hero Image
Image
New CEO
1 min

แซง-โกแบ็ง (ประเทศไทย) แต่งตั้ง นางสาวศิวารยา ศรีติรัตน์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

New CEO - Ms.Siwaraya Sritirat

บริษัท แซง-โกแบ็ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้แต่งตั้ง นางสาวศิวารยา ศรีติรัตน์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

การขึ้นมารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของนางสาวศิวารยา ศรีติรัตน์ ในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่ได้มาบริหาร และดูแลการดำเนินงาน พร้อมกับการกำหนดนโยบายและคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพมากยิ่งขี้น เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง ท่ามกลางการแข่งขันที่สูง และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน

นางสาวศิวารยา ศรีติรัตน์ เข้าร่วมงานกับ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท แซง-โกแบ็ง (ประเทศไทย) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในตำแหน่งที่สำคัญต่างๆ และมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเป็นผู้บริหารเพียงท่านเดียวของบริษัทฯ ที่ผ่านประสบการณ์ทั้งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิต ซัพพลายเชน การจัดซื้อ งานสนับสนุนด้านเทคนิค งานขาย และการตลาด และล่าสุดในปี พ.ศ. 2565 ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO – Chief Executive Officer) ของบริษัท แซง-โกแบ็ง (ประเทศไทย) ซึ่งครอบคลุมถึง ประเทศกัมพูชา พม่า ลาว และฟิลิปปินส์ โดยการรับตำแหน่งของนางสาวศิวารยาในครั้งนี้มีบทบาทสำคัญในการดึงศักยภาพของทีมผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พร้อมทั้งส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้จัดจำหน่าย ไปพร้อมกับองค์กรของเรา เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ โดยได้ผสานแนวคิด วิธีการ ในการทำงานจากประสบการณ์ที่สั่งสมมามากกว่า 20 ปี เพื่อผนึกกำลังไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถฝ่าฟันความท้าทายต่างๆ มากมายได้ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

โดยนอกเหนือจากการที่ แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย ได้มีการสานต่อและมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในเรื่อง Light & Sustainable construction แล้วนั้น ยังให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วย TEC mindset: Trust ความเชื่อใจซึ่งกันและกัน Empowerment การสร้างให้เกิดพลังในการทำงาน และ Collaboration การร่วมมือกันในการทำงาน และรวมถึงการสร้าง Gender Quality, Diversity and inclusion ของพนักงานทุกคนภายในองค์กร โดยมีความเชื่อว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้ได้มาผสมผสานร่วมกันแล้ว ก็จะช่วยขับเคลื่อนและสร้างพลังให้เกิดองค์กรที่แข็งแกร่งเพื่อการเติบโตต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจของแซง-โกแบ็ง – Making The World A Better Home