ข้อกฎหมาย

ข้อกฎหมาย

เว็บไซต์นี้บริหารจัดการโดย บริษัท แซง-โกแบ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปในที่นี้ เรียกว่า “เรา”) และได้รับการควบคุมภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย อนุญาตให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้ โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ ตลอดจนเครื่องมือในการเข้าถึงบนเว็บไซต์และการเข้าถึงจากเว็บไซต์นี้ โปรดอ่านเนื้อหาอย่างละเอียดก่อนเข้าสู่เว็บไซต์ และอ้างอิงตามเงื่อนไขนี้เมื่อจำเป็นในระหว่างการสำรวจเว็บไซต์ของเรา

เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ หมายถึงคุณยอมรับปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดอย่าเข้าสู่เว็บไซต์หรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา

1.คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

เว็บไซต์นี้ถือกรรมสิทธิ์และดำเนินการโดยเรา และ/หรือ ผู้ถือลิขสิทธิ์ โดยเราจะดูแลความปลอดภัยและใช้งานของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เราไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นข้อมูลที่เผยแพร่ หรือปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์นี้ รวมไปถึงเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีลิงก์เชื่อมต่อไปถึง หรือการตีความข้อมูลที่ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือผลลัพธ์ของการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลและเอกสารที่ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ในเวลาใดก็ได้ โดยไม่ต้องมีการแจ้งเตือน และเราไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุ แหล่งที่มา ผลลัพธ์ในรูปแบบใดๆ ที่เกิดจากการเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลใดก็ตาม หรือจากการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ หรือจากการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ จากการแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2.กรรมสิทธิ์ของข้อมูลและเครื่องมือ

ข้อมูลและเครื่องมือทั้งหมด รวมถึงเอกสารรายงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารฐานข้อมูล รูปภาพ ตราสัญลักษณ์ คำอธิบายผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ถือเป็นงานลิขสิทธิ์ของเรา และการนำข้อมูลและเครื่องมือใดๆ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจถือเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและกฎหมายอื่นๆ โดยสงวนถึงสิทธิ์ในรูปแบบอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ด้วย

เราเคารพสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และเราขอให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ปฏิบัติต่อเราเช่นเดียวกัน หากคุณพิจารณาเห็นว่างานของคุณถูกคัดลอกในลักษณะที่เข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งเราโดยเร็วที่สุด

3.เว็บไซต์นี้ให้บริการข้อมูลทั่วไปโดยไม่มีการผูกพันใดๆ

โดยคุณเป็นผู้ยอมรับข้อมูลด้วยตนเอง และเราไม่รับผิดชอบหรือรับประกันใดๆ หากคุณพบว่าประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์แตกต่างจากข้อมูลในเว็บไซต์นี้

4.ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เราอาจให้ข้อมูลลิงก์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ หรือเนื้อหาของบุคคลภายนอกบนเว็บไซต์ของเราได้ โดยลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใดๆ บนเว็บไซต์นี้มอบให้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณเท่านั้น ซึ่งเมื่อคุณใช้งานลิงก์เหล่านี้ คุณจะออกจากเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ เราไม่เคยตรวจสอบเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกทั้งหมดและไม่ได้ควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้ 

ดังนั้นเราไม่รับรองหรือทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเว็บไซต์ หรือข้อมูล หรือผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องมือบนเว็บไซต์เหล่านี้ หรือผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ หากคุณตัดสินใจเชื่อมต่อเข้าสู่เว็บไซต์บุคคลภายนอกใดๆ จากบนเว็บไซต์ของเรา คุณต้องยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดเอง  

5.นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราให้ความเคารพในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์อย่างมาก ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญสำหรับเรา ดังนั้น เราจะปกป้องข้อมูลที่คุณมอบให้เรา เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจะไม่แบ่งปันหรือมอบชื่อ ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่จริง รหัสไปรษณีย์ หรือข้อมูลใดๆ ของคุณ ให้แก่บุคคลอื่น หากไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ

6.การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

เราสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขเหล่านี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งเตือน ซึ่งคุณต้องยอมรับว่าคุณจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ในเวลาดังกล่าว

7.การตีความ

เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เรียบเรียง วิเคราะห์ และตีความข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงประกาศนี้ตามความเข้าใจของเรา บริการและผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายและข้อกำหนด และอาจไม่สามารถนำเสนอในบางพื้นที่ได้

เงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมและกำหนดขึ้นโดยสอดคล้องกับกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย